KULTURA I ROZWÓJ / SEMINARIA

Cykl seminariów KULTURA I ROZWÓJ po­wstał we współ­pra­cy Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry z Ośrod­kiem Badań nad Przy­szło­ścią Col­le­gium Ci­vi­tas i Pol­skim Forum Obywatelskim w ramach Kampanii Kultura się liczy!

„Kul­tu­ra się liczy!” głosiło hasło kam­pa­nii spo­łecz­nej za­ini­cjo­wa­nej przez Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry. Trud­no mieć dziś wąt­pli­wo­ści, że kul­tu­ra two­rzy śro­do­wi­sko, które może sprzy­jać lub prze­szka­dzać roz­wo­jo­wi spo­łecz­no-​go­spo­dar­cze­mu. Kul­tu­ra uczest­ni­czy bez­po­śred­nio w życiu go­spo­dar­czym za spra­wą na­bie­ra­ją­cych na zna­cze­niu prze­my­słów kul­tu­ry i prze­my­słów kre­atyw­nych. Nie­mniej ważny jest wpływ po­śred­ni, w po­sta­ci pod­trzy­my­wa­nych przez kul­tu­rę norm sprzy­ja­ją­cych in­no­wa­cyj­no­ści, kre­atyw­no­ści, wspól­ne­mu dzia­ła­niu, za­ufa­niu i two­rze­niu ka­pi­ta­łu spo­łecz­ne­go.

Jakie z tych ogól­nych stwier­dzeń i in­tu­icji wy­ni­ka­ją re­ko­men­da­cje dla po­li­ty­ki kul­tu­ral­nej i, sze­rzej, po­li­ty­ki roz­wo­jo­wej pań­stwa i wła­dzy pu­blicz­nej na wszyst­kich szcze­blach jej dzia­ła­nia? Jak two­rzyć język de­ba­ty pu­blicz­nej, by uwzględ­niał naj­now­sze do­świad­cze­nia z pola re­flek­sji nad sze­ro­ko ro­zu­mia­ną eko­no­mi­ką kul­tu­ry? Jak mówić po­waż­nie o kul­tu­rze i jej zna­cze­niu, od­wo­łu­jąc się do ra­cjo­nal­nych ar­gu­men­tów i uni­ka­jąc ste­reo­ty­pów, nad­mier­nych emo­cji i re­duk­cjo­ni­zmu fał­szu­ją­ce­go zło­żo­ność za­gad­nie­nia?

Celem spo­tkań było :

  • pre­zen­ta­cja naj­now­szej myśli z ob­sza­ru sze­ro­ko ro­zu­mia­nej eko­no­mi­ki kul­tu­ry i sztu­ki;
  • dys­ku­sja nad do­świad­cze­nia­mi mię­dzy­na­ro­do­wy­mi i wy­ni­ka­mi badań w kon­tek­ście pol­skich pro­ble­mów roz­wo­jo­wych;
  • for­mu­ło­wa­nie re­ko­men­da­cji dla po­li­ty­ki kul­tu­ral­nej i roz­wo­jo­wej pań­stwa;
  • for­mu­ło­wa­nie wska­zó­wek dla de­ba­ty pu­blicz­nej.

Se­mi­na­ria ad­re­so­wa­ne były do ba­da­czy, me­na­dże­rów kul­tu­ry, po­li­ty­ków i przed­sta­wi­cie­li wła­dzy pu­blicz­nej, ludzi kul­tu­ry i sztu­ki, przed­sta­wi­cie­li me­diów, przed­się­bior­ców.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s