SYMPOZJUM / OPIS

SPISEK KULTURY: MAPA POLSKIEJ KULTURY I JEJ TERYTORIUM / SYMPOZJUM
czas: 10 grudnia 2013, g. 10-16 / miejsce: Bar Studio, PKiN, Plac Defilad 1 w Warszawie
uczestnicy: Piotr Cichocki, Barbara Fatyga, Jerzy Hausner, Tomasz Rakowski, Przemysław Sadura, Antoni Bartosz / prowadzenie: Edwin Bendyk
zapisy: szymon@beczmiana.pl

Sympozjum „Spisek kultury. Mapa polskiej kultury i jej terytorium” jest kolejnym przedsięwzięciem w ramach projektu zainicjowanego cyklem seminaryjnym „Kultura i rozwój”, jaki był realizowany przez Narodowe Centrum Kultury i Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas od marca 2010 r. pod kuratelą Edwina Bendyka, dyrektora Ośrodka. Dorobek seminariów i ich dokumentacja zostały zebrane w witrynie Obserwatorium Kultury NCK (www.obserwatoriumkultury.pl) oraz witrynie www.spisek-kultury.pl.

plakatsympo

Analiza  dorobku pozwoliła na potwierdzenie intuicji wyrażonych podczas Kongresu Kultury Polskiej w 2009 r. i mówiących, że brakuje pełnego obrazu kultury zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym. A skoro tak, to istnieje ryzyko, że wiele zjawisk, praktyk uczestnictwa i twórczej aktywności jest nieobecnych w dyskursie publicznym, tym samym też są one zapoznawane jako potencjalnie cenne zasoby rozwojowe i pomijane w politykach publicznych (np. polityki wspierania innowacyjności koncentrują się od lat na wspieraniu ośrodków badawczo-rozwojowych pomijając kluczowe dla dynamizmu rozwojowego zjawisko grassroot innovation, oddolnych innowacji).

Analizując dorobek seminariów postawiliśmy pytanie, jakie bariery epistemologiczne utrudniają uzyskanie pełniejszego opisu rzeczywistości: brak adekwatnych danych? Brak teorii? Bariery mające źródło w badanych przez socjologię nauki uwarunkowania instytucjonalne badań naukowych? Interesy klasowe i grupowe? Zasadność tych pytań wzmocniły zjawiska samodzielnego „uobecniania” się nowej rzeczywistości, by wspomnieć Ruch Obywateli Kultury, ruchy miejskie, czy protesty przeciwko ACTA. Jednocześnie też obserwujemy wysyp badań, realizowanych często poza głównym nurtem obiegu naukowego, które dostarczyły wiele nowych elementów wiedzy o zmieniającej się kulturze i praktykach.

Dlatego w kolejnym etapie projektu, realizowanym przez Fundację Nowej Kultury Bęc Zmiana w ramach programu Interwencje Narodowego Centrum Kultury zapytaliśmy przedstawicieli świata nauki, instytucji kultury i sztuki o to, dlaczego mapa polskiej kultury nie pokrywa się z jej terytorium. Wielu rozmówców skrytykowało tę metaforę, przekonując, że rzeczywistość kultury jest zbyt dynamiczna i w wielu wymiarach ciągle się staje, tworzy. Ta krytyka tym bardziej jednak potwierdza zasadność pierwotnych pytań o adekwatność wiedzy i dostępnych dyskursywnych reprezentacji świata kultury.

Sympozjum „Spisek kultury. Mapa polskiej kultury i jej terytorium” ma na celu podsumowanie rozmów, większość uczestników to osoby wypowiadające się w wywiadach. Sympozjum ma także na celu konfrontację wyników tego nurtu refleksji nad kulturą i rozwojem z nurtem równoległym, realizowanym przez prof. Jerzego Hausnera w Instytucie Studiów Zaawansowanych.

Proponujemy następujący przebieg Sympozjum:

Część I. Wprowadzenie:

  1. Podsumowanie cyklu „Kultura i rozwój” realizowanego przez Edwina Bendyk oraz wstępne wnioski z projektu „Spisek kultury” (wywiady z przedstawicielami instytucji nauki, kultury i sztuki) – Edwin Bendyk;
  2. Wnioski z konferencji „Kultura i rozwój” podsumowującej cykl seminaryjny prof. Jerzego Hausnera w Instytucie Studiów Zaawansowanych – Jerzy Hausner;

Część II.

Panel I – Przeszkody epistemologiczne

Uczestnicy panelu podejmą pytania, jakiego typu przeszkody utrudniają tworzenie adekwatnych map polskiej kultury i ich tłumaczenia na język polityk publicznych. Trudności metodologiczne? Bariery instytucjonalne? Uwikłanie w dyskurs władzy? Interesy grupowe i klasowe? Zastanawiać się będziemy nad tymi pytaniami w gronie:

  • prof. Barbara Fatyga, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego;
  • prof. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
  • dr Przemysław Sadura, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Panel II – Uobecnianie

W jaki sposób docierać do ukrytej rzeczywistości nie tylko w wymiarze badawczym, lecz szerszym – polegającym na tłumaczeniu wyników badań na inne dyskursy: medialny, instytucjonalny, polityk publicznych. Analizować będziemy konkretne przykłady badań nad praktykami kulturowymi w obszarach zmarginalizowanych iw przestrzeni cyfrowej. Dyskutować będziemy w gronie:

  • dr Antoni Bartosz, Muzeum Etnograficzne w Krakowie;
  • dr Piotr Cichocki, Instytut Etnologii Uniwersytetu Warszawskiego;
  • dr Tomasz Rakowski, Instytut Etnologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Część III. Podsumowanie

Koncepcja i realizacja: Edwin Bendyk
Produkcja: Fundacja Bęc Zmiana / www.beczmiana.pl | Partner: Bar Studio
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury

logotypySPISEK