Fraktale / Konwersatoria

Celem spotkań konwersatoryjnych realizowanych w ramach projektu „Fraktale” była dyskusja wybranych aspektów problemu uobecniania, legitymizacji i animacji praktyk kulturowych, które z różnych względów umykają uwadze badaczy, nie znajdują miejsca w dyskursie publicznym i pomijane są także w polityka publicznych. W efekcie tej swoistej „ślepoty”, czy też działania barier epistemologicznych ważne zasoby indywidualnej i zbiorowej kreatywności, innowacyjności, potencjału współdziałania są zapoznawane. Czy ich ujawnienie i mobilizacja mogłoby przyczynić się do wzmocnienia energii rozwojowej na poziomie mikro, w skali indywidualnej i mikrostruktur społecznych; jak makro, na poziomie miast i regionów? Czy możliwe jest wypracowanie zbioru uniwersalnych reguł prowadzących do stworzenia metakultury rozwoju na czas, gdy kluczowym pytaniem o przyszłość w skali kraju jest kwestia „pułapki średnich dochodów”, a w skali mikro rosnące zróżnicowanie Polski w wymiarze regionalnym. Czy instrumenty mobilizacji zasobów kreatywności i innowacyjności wypracowane w polu kultury można adaptować do pola społecznego, gospodarczego?

KONWERSATORIUM I

Mikroimpusly, makroskutki. Wykorzystanie instrumentów mikrograntów i budżetu partycypacyjnego w kulturze do animowania aktywności kulturowej i stymulowania zmiany społecznej.

Referat główny wygłosił Ryszard Michalski z Centrum Edukacji i Innowacji Kulturalnych w Olsztynie realizujący programy animacji społeczno-kulturowej w gminach Warmii i Mazur, w których wykorzystuje takie instrumenty, jak mikrogranty i budżet partycypacyjny; koreferaty wygłosili Szymon Badura ze wspieramkulturę.pl oraz Edwin Bendyk przedstawiając inne doświadczenia wykorzystania podobnych instrumentów.

 

KONWERSATORIUM II

Obiegi kultury / Obiegi wiedzy

Nowe, często niewidoczne praktyki kulturowe wymagają nie tylko ujawnienia, lecz także waloryzacji i legitymizacji. Praktyki te bowiem nie mają najczęściej wymiaru czysto symbolicznego, dotykają także interesów ekonomicznych oraz dóbr osobistych innych uczestników życia publicznego. Trudno o lepszy przykład, niż nowe praktyki rozwijane w domenie cyfrowej. W trakcie tego konwersatorium analizowaliśmy przypadek recepcji wyników badań „Obiegi kultury”, których wiarygodność została podważona przez niektórych uczestników obiegu kulturalnego z zarzutem, że legitymizują nielegalne formy uczestnictwa. Zrekonstruujemy proces tworzenia wiedzy na temat nowych praktyk, jej delegitymizacji i relegitymizacji po włączeniu się innych instytucji. W końcu przeanalizujemy efekt nowej nowej wiedzy na tworzenie rekomendacji typu policy-making.

Referaty wygłosili: Beata Chmiel, Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Mirosław Filiciak, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.

 

KONWERSATORIUM III

Oblicza kreatywności wernakularnej

Nie brakuje dowodów i przykładów, że na marginesach głównego nurtu życia kulturalnego, zarówno w nowych przestrzeniach kultury cyfrowej, jak i w bardziej tradycyjnie rozumianej kulturze ludowej (klas ludowych) rozwijają się kreatywne i innowacyjne formy aktywności kulturowej. Jak je odsłaniać? Jak je waloryzować? Na czym polega podmiotowość aktorów uczestniczących w tych praktykach? Czy praktyki te mogą być przedmiotem pozytywnego zainteresowania ze strony polityk publicznych?

Referat wygłosił Piotr Cichocki z Uniwersytetu Warszawskiego, koreferat Mirosław Filiciak ze Szkoły Głównej Psychologii Społecznej oraz Kuba Szreder z Wolnego Uniwersytetu Warszawy

 

KONWERSATORIUM IV

W stronę metakultury rozwoju – podsumowanie

Referat wygłosi Edwin Bendyk